Live
47Neft2Neft3ShkShk3ShkShk245ShkShk3ShkShk2Yasu1Yasu144ShkShk3ShkShk2Freind| NiceClimbers5Freind| NiceClimbers039Freind| NiceClimbers5Freind| NiceClimbers2NEU| NuggyJones10NEU| NuggyJones035-OnePunchMan8-OnePunchMan0NEU| NuggyJones10NEU| NuggyJones236Freind| NiceClimbers5Freind| NiceClimbers2NEU| Spork17NEU| Spork029NEU| NuggyJones10NEU| NuggyJones2Clear (invitation pending)21Clear (invitation pending)030NEU| Spork17NEU| Spork2Blitxen14Blitxen123two_knocks15two_knocks0Clear (invitation pending)21Clear (invitation pending)224NEU| NuggyJones10NEU| NuggyJones22Can202Can025Blitxen14Blitxen2FierceTaint24FierceTaint026Zebra11Zebra1NEU| Spork17NEU| Spork210debtCrisQQ25debtCrisQQ1FierceTaint24FierceTaint248socrot bonkcosho4socrot bonkcosho3Neft2Neft146socrot bonkcosho4socrot bonkcosho3Neft2Neft242Neft2Neft2ShkShk3ShkShk141Yasu1Yasu1socrot bonkcosho4socrot bonkcosho234ShkShk3ShkShk2Project6Project033Neft2Neft2CaveLemon7CaveLemon132socrot bonkcosho4socrot bonkcosho2Freind| NiceClimbers5Freind| NiceClimbers131Yasu1Yasu2-OnePunchMan8-OnePunchMan018Project6Project2Zebra11Zebra017ShkShk3ShkShk2Blitxen14Blitxen016CaveLemon7CaveLemon2NEU| NuggyJones10NEU| NuggyJones015Neft2Neft2two_knocks15two_knocks014Freind| NiceClimbers5Freind| NiceClimbers2CoF_ChrisP12CoF_ChrisP113socrot bonkcosho4socrot bonkcosho2ssbm_Hysteric13ssbm_Hysteric112-OnePunchMan8-OnePunchMan2Emmaunl| dreyholday9Emmaunl| dreyholday111Yasu1Yasu2NEU| gart16NEU| gart09Zebra11Zebra2Lonkas22Lonkas08Blitxen14Blitxen2NEU| Aspens19NEU| Aspens17NEU| NuggyJones10NEU| NuggyJones2CupcakePirate23CupcakePirate06two_knocks15two_knocks2ktv18ktv05CoF_ChrisP12CoF_ChrisP2Clear (invitation pending)21Clear (invitation pending)14ssbm_Hysteric13ssbm_Hysteric22Can202Can03Emmaunl| dreyholday9Emmaunl| dreyholday2FierceTaint24FierceTaint02-OnePunchMan8-OnePunchMan2debtCrisQQ25debtCrisQQ01NEU| gart16NEU| gart2NEU| Spork17NEU| Spork1Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7Losers Round 8
Neft
ShkShk
ShkShk
Yasu
Yasu
NEU| gart
ShkShk
Freind| NiceClimbers
ssbm_Hysteric
NEU| gart
Freind| NiceClimbers
NEU| NuggyJones
CaveLemon
NEU| gart
Project
ssbm_Hysteric
-OnePunchMan
NEU| NuggyJones
Freind| NiceClimbers
NEU| Spork
Emmaunl| dreyholday
NEU| gart
CoF_ChrisP
ssbm_Hysteric
NEU| NuggyJones
Clear (invitation pending)
NEU| Spork
Blitxen
NEU| gart
Lonkas
Emmaunl| dreyholday
NEU| Aspens
ssbm_Hysteric
CupcakePirate
CoF_ChrisP
ktv
two_knocks
Clear (invitation pending)
NEU| NuggyJones
2Can
Blitxen
FierceTaint
Zebra
NEU| Spork
debtCrisQQ
FierceTaint
socrot bonkcosho
Neft
socrot bonkcosho
Neft
Neft
ShkShk
Yasu
socrot bonkcosho
ShkShk
Project
Neft
CaveLemon
socrot bonkcosho
Freind| NiceClimbers
Yasu
-OnePunchMan
Project
Zebra
ShkShk
Blitxen
CaveLemon
NEU| NuggyJones
Neft
two_knocks
Freind| NiceClimbers
CoF_ChrisP
socrot bonkcosho
ssbm_Hysteric
-OnePunchMan
Emmaunl| dreyholday
Yasu
NEU| gart
Zebra
Lonkas
Blitxen
NEU| Aspens
NEU| NuggyJones
CupcakePirate
two_knocks
ktv
CoF_ChrisP
Clear (invitation pending)
ssbm_Hysteric
2Can
Emmaunl| dreyholday
FierceTaint
-OnePunchMan
debtCrisQQ
NEU| gart
NEU| Spork