Live
43NEU|Snack (Null)7NEU|Snack (Null)0Yasu4Yasu341NEU| Neft5NEU| Neft0Yasu4Yasu339Yasu4Yasu2BC|Torsional Strain2BC|Torsional Strain040ShkShk6ShkShk1NEU| Neft5NEU| Neft236BC|BonkCushy3BC|BonkCushy0BC|Torsional Strain2BC|Torsional Strain235NEU| Neft5NEU| Neft2BU|TheChocolateLava9BU|TheChocolateLava033BC|Torsional Strain2BC|Torsional Strain2NEU| HECK8NEU| HECK034BC|BonkCushy3BC|BonkCushy2Friend| Myles12Friend| Myles031BU|TheChocolateLava9BU|TheChocolateLava2Project10Project032NEU| Neft5NEU| Neft2CaveLemon11CaveLemon023NEU| HECK8NEU| HECK0Vexoskeleton17Vexoskeleton-124Friend| Myles12Friend| Myles2CoF_ChrisP13CoF_ChrisP025Project10Project2Dreyholday18Dreyholday026Spork19Spork0CaveLemon11CaveLemon217Vexoskeleton17Vexoskeleton22Can222Can016NEU| HECK8NEU| HECK2two_knocks14two_knocks118CoF_ChrisP13CoF_ChrisP2Super23Super019Friend| Myles12Friend| Myles2Zebra15Zebra020Dreyholday18Dreyholday2Colberator21Colberator021Project10Project2ChuChu20ChuChu022CaveLemon11CaveLemon2Sprok16Sprok045Yasu4Yasu0Friend|Organized Crime1Friend|Organized Crime-42044Friend|Organized Crime1Friend|Organized Crime-1Yasu4Yasu042Friend|Organized Crime1Friend|Organized Crime3NEU|Snack (Null)7NEU|Snack (Null)238NEU|Snack (Null)7NEU|Snack (Null)2ShkShk6ShkShk037Friend|Organized Crime1Friend|Organized Crime2Yasu4Yasu030BC|BonkCushy3BC|BonkCushy0ShkShk6ShkShk229BC|Torsional Strain2BC|Torsional Strain1NEU|Snack (Null)7NEU|Snack (Null)228Yasu4Yasu2NEU| Neft5NEU| Neft027Friend|Organized Crime1Friend|Organized Crime2BU|TheChocolateLava9BU|TheChocolateLava015ShkShk6ShkShk2CaveLemon11CaveLemon014BC|BonkCushy3BC|BonkCushy2Spork19Spork013NEU|Snack (Null)7NEU|Snack (Null)2Project10Project112BC|Torsional Strain2BC|Torsional Strain2Dreyholday18Dreyholday011NEU| Neft5NEU| Neft2Friend| Myles12Friend| Myles010Yasu4Yasu2CoF_ChrisP13CoF_ChrisP08NEU| HECK8NEU| HECK0BU|TheChocolateLava9BU|TheChocolateLava29Friend|Organized Crime1Friend|Organized Crime2Vexoskeleton17Vexoskeleton07CaveLemon11CaveLemon22Can222Can06two_knocks14two_knocks0Spork19Spork25Project10Project2Super23Super04Zebra15Zebra0Dreyholday18Dreyholday23Friend| Myles12Friend| Myles2Colberator21Colberator02CoF_ChrisP13CoF_ChrisP2ChuChu20ChuChu01Sprok16Sprok0Vexoskeleton17Vexoskeleton2Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7
NEU|Snack (Null)
Yasu
NEU| Neft
Yasu
Yasu
BC|Torsional Strain
ShkShk
NEU| Neft
BC|BonkCushy
BC|Torsional Strain
NEU| Neft
BU|TheChocolateLava
BC|Torsional Strain
NEU| HECK
BC|BonkCushy
Friend| Myles
BU|TheChocolateLava
Project
NEU| Neft
CaveLemon
NEU| HECK
Vexoskeleton
Friend| Myles
CoF_ChrisP
Project
Dreyholday
Spork
CaveLemon
Vexoskeleton
2Can
NEU| HECK
two_knocks
CoF_ChrisP
Super
Friend| Myles
Zebra
Dreyholday
Colberator
Project
ChuChu
CaveLemon
Sprok
Yasu
Friend|Organized Crime
Friend|Organized Crime
Yasu
Friend|Organized Crime
NEU|Snack (Null)
NEU|Snack (Null)
ShkShk
Friend|Organized Crime
Yasu
BC|BonkCushy
ShkShk
BC|Torsional Strain
NEU|Snack (Null)
Yasu
NEU| Neft
Friend|Organized Crime
BU|TheChocolateLava
ShkShk
CaveLemon
BC|BonkCushy
Spork
NEU|Snack (Null)
Project
BC|Torsional Strain
Dreyholday
NEU| Neft
Friend| Myles
Yasu
CoF_ChrisP
NEU| HECK
BU|TheChocolateLava
Friend|Organized Crime
Vexoskeleton
CaveLemon
2Can
two_knocks
Spork
Project
Super
Zebra
Dreyholday
Friend| Myles
Colberator
CoF_ChrisP
ChuChu
Sprok
Vexoskeleton